2 kommentarer om “Vedteker

  1. Det meste er i ny form da vi valgte en standardisert vedtektsform, men med implementering av de gamle.
   De gamle vedtektene legges ved under:

   VEDTEKTER FOR SAMEIET SANDAKERVEIEN 10B-E
   Vedtatt i sameiermøte den 26. april 2001 i medhold av lov om eierseksjoner
   Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven) (DATO: LOV-1997-05-23-31)
   Endret i sameiermøte av; 21.04.2004, 20.04.2005 og 27.05.2010.
   § 1
   Navn og formål
   Sameiet Sandakerveien 10B-E består av 48 boligseksjoner og 2
   næringsseksjoner i henhold til oppdelingsbegjæring tinglyst den 8. august
   1997.
   Sameiet har til formål å ivareta sameiernes fellesinteresser og administrasjon
   av eiendommen, gnr. 225 bnr. 226 i Oslo kommune, med fellesanlegg av
   enhver art.
   § 2
   Organisering av sameiet, råderett
   Seksjonen kan ikke skilles fra deltagerinteressen i sameiet. Hver sameier har
   hjemmel til sin seksjon, og eksklusiv bruksrett til den bruksenhet som utgjør
   seksjonen. Hver sameier plikter å overholde bestemmelsene som følger av
   oppdelingsbegjæringen, lov om eierseksjoner, disse vedtekter, samt
   husordensregler fastsatt av sameiermøte.
   Bruksenheten og fellesarealene kan bare nyttes i samsvar med formålet, og
   må ikke nyttes slik at det er til unødig urimelig ulempe for brukerne av de
   øvrige seksjoner.
   Fellesanleggene må ikke nyttes slik at andre brukere unødig eller urimelig
   hindres i den bruk av anleggene av anleggene som er avtalt eller forutsatt.
   Både utvendige og innvendige bygningsmessige forandringer eller
   installasjoner skal meldes til styret.
   Ledninger, rør og liknende nødvendige installasjoner kan føres gjennom
   bruksenheten hvis det ikke er til vesentlig ulempe for sameieren. Sameieren
   skal gi adgang til bruksenheten for nødvendig ettersyn og vedlikehold av
   installasjoner.
   § 3

   Fellesutgifter
   Fellesutgifter er utgifter ved eiendommen som ikke er knyttet til den enkelte
   bruksenhet. Fellesutgiftene skal fordeles mellom sameierne etter størrelsen på
   sameiebrøkene, med mindre annet gyldig vedtas med tilstrekkelig flertall. De
   andre sameierne har lovbestemt panterett i seksjonen for krav mot sameieren
   som følger av sameierforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som
   for hver bruksenhet svarer til folketrygdens grunnbeløp på det tidspunkt da
   tvangsdekning besluttes gjennomført.
   I tillegg er det tinglyst pant for kr 25.000 med prioritet etter 80 % av den
   enkelte seksjons lånetakst til enhver tid.

   § 4
   Vedlikehold
   Innvendig vedlikehold av egen seksjon samt andre rom som hører under
   seksjonen er i sin helhet seksjonseiers ansvar. Innvendige vann- og
   avløpsledninger omfattes av vedlikeholdsplikten til og med
   forgreningspunktet inn til seksjonen. Det presiseres at sluk med tilhørende
   grenrør (synlig fra etasje under) omfattes av vedlikeholdsplikten. Innkassing,
   egen innstøping av rør i vegger og/eller andre hindringer utført av nåværende
   eller tidligere seksjonseiere, fritar ikke for vedlikeholdsplikt.
   Seksjonseieren er ansvarlig for å holde seksjonen oppvarmet, slik at rør ikke
   fryser. Oppussing i vinterhalvåret som nødvendiggjør demontering
   midlertidig/permanent av radiatorer tillates ikke. Ved utbytting av radiatorer
   må det byttes til radiatorer med samme effekt som originalt. Seksjonseieren er
   ansvarlig for elektriske ledninger til og med seksjonens sikringsboks.
   Oppussing av bad/kjøkken skal godkjennes av styret, og utføres
   forskriftsmessig av kvalifiserte fagfolk. Unndragelse fra dette, vil medføre
   erstatningsansvar ved eventuell senere vannskade som påfører Sameiet
   kostnader.
   Vedlikeholdsplikten omfatter også sluk, gulvbelegg, utgangsdør til og
   innsiden av balkonger og terrasser og andre arealer seksjonseieren har enerett
   til å bruke.
   Seksjonseiere som har enerett til å benytte balkong har også plikt til å holde
   balkongene fri for snø og is, slik at det ikke er fare for ras fra balkongene.
   Sameieren er ansvarlig for at bruksenheten er utstyrt med påbudt
   brannvernutstyr, og at dette fungerer og er i forskriftsmessig stand.
   Ytre vedlikehold av eiendommen med bygninger, fellesrom, fellesarealer,
   anlegg og utstyr, herunder trappeoppganger og inngangsdører til
   oppgangene, er sameiets ansvar.
   vedlikeholdsplikten omfatter også gulv, utgangsdør til og innsiden av
   balkonger og terrasser, rekkverk, og andre arealer seksjonseieren har enerett
   til å bruke.
   Seksjonseiere som har enerett til å benytte balkong har også plikt til å holde
   balkongene fri for snø og is, slik at det ikke er fare for ras fra balkongene
   § 5
   Vedlikeholdsfond
   Sameiermøte kan avsette til fond til dekning av fremtidige
   vedlikeholdsutgifter, påkostninger eller andre fellestiltak på eiendommen. De
   beløp seksjonseierne skal innbetale til fondet innkreves sammen med den
   månedlige betalingen til dekking av fellesutgiftene.
   §6
   Registrering av sameiere
   Kun fysiske personer kan erverve inntil to seksjoner i sameiet. Erverver og leier
   av seksjon må meldes til styret og forretningsfører for registrering innen 14
   dager etter overtakelse.
   § 7
   Styret
   Sameiet skal ha et styre som skal bestå av en leder, to andre medlemmer med
   varamedlemmer. Styret velges av sameiermøtet med alminnelig flertall, og for
   to år. Styrets leder velges særskilt. Kun fysiske personer kan være
   styremedlemmer.
   § 8
   Valgkomite
   Sameiermøtet velger hvert år en valgkomite. Denne består av to medlemmer,
   hvorav styret oppnevner ett medlem av og blant styremedlemmene eller
   varamedlemmer. Sameiermøtet velger en representant blant seksjonseierne.
   Valgkomiteen velger selv sin formann.
   § 9
   Styrets kompetanse
   Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen, og eller sørge for
   forvaltningen av sameiet anliggende i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i
   sameiermøtet. Styret har herunder i samsvar med lov om eierseksjoner å treffe
   alle bestemmelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til sameiermøtet.
   Avgjørelser som kan tas av et vanlig flertall i sameiermøte, kan også tas av
   styret om ikke annet følger av lov eller vedtekter eller sameiermøtets vedtak i
   det enkelte tilfelle.
   I felles anliggender og ved salg, pantsettelse eller bortfeste, representerer
   styret sameierne og forplikter dem ved sin underskrift. Lederen og ett
   styremedlem i fellesskap forplikter sameiet og tegner sameiets navn.
   § 10
   Om styremøtet
   Styreleder skal sørge for at det avholdes styremøter så ofte som det trengs. Et
   styremedlem eller forretningsfører kan kreve at styret sammenkalles.
   Styret kan treffe vedtak når mer enn halvparten av medlemmene er til stede.
   Vedtak treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme
   utslaget.
   Styremøtene ledes av styrelederen. Er ikke styreleder til stede, og det ikke er
   valgt noen nestleder, skal styret velge en møteleder. Styret skal føre protokoll
   over sine forhandlinger. Protokollen underskrives ved godkjenning på
   påfølgende styremøte.
   § 11
   Om sameiermøtet
   Den øverste myndighet i sameiet utøves av sameiermøtet. Ordinært
   sameiermøte holdes hvert år innen utgangen av april. Ekstraordinært
   sameiermøte skal holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst to

   sameiere som har minst en tiendedel av stemmene krever det, og samtidig
   oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.
   På sameiermøtet har hver seksjon én stemme.
   Alle sameiere har rett til å delta i sameiermøte, med forslags-, tale-, og
   stemmerett. Styreleder og forretningsfører plikter å være tilstede på
   sameiermøtet, med mindre det er åpenbart unødvendig eller foreligger gyldig
   forfall. Revisor og et t ekstra hustandsmedlem fra hver boligseksjon,
   styremedlemmer og leiere av boligseksjon, har rett til å være tilstede på
   sameiermøtet og rett til å uttale seg.
   Sameiere har rett til å møte ved fullmektig. Fullmektigen skal legge frem
   skriftlig og datert fullmakt. Fullmakten ansees å gjelde førstkommende
   sameiermøte, med mindre annet fremgår. Fullmakten kan når som helst kalles
   tilbake.
   Sameiere har rett til å ta med rådgivere. Rådgiver har bare rett til å uttale seg
   dersom sameiermøtet gir tillatelse.
   Det skal under møteleders ansvar føres protokoll over de saker som behandles
   og alle vedtak som treffes av sameiermøtet. Protokollen leses opp før møtets
   avslutning og underskrives av møtelederen og minst en av de tilstedeværende
   sameierne valgt av sameiermøtet. Protokollen sendes sameierne senest en
   måned etter sameiermøtet.
   § 12
   Innkalling til sameiermøtet
   Innkalling til sameiermøtet skal skje skriftlig til sameierne med varsel på minst
   åtte dager, høyst tjue dager. Ekstraordinært sameiermøte kan, om det er
   nødvendig, innkalles med kortere frist, som likevel skal være minst tre dager.
   Styret kan på forhånd varsle sameierne om dato for sameiermøtet, og om
   siste frist for innlevering av saker som ønskes behandlet.
   Skal et forslag, som etter lov om eierseksjoner eller vedtektene og vedtas med
   minst to tredjedelers flertall, kunne behandles, må hovedinnholdet være angitt
   i innkallingen.
   Senest en uke før ordinært sameiermøte skal styrets årsberetning, regnskap
   og revisjonsberetning budsjett og andre saksdokumenter til saker på
   sameiermøtet, sendes til alle sameiere med kjent adresse. Dokumentene skal
   også være tilgjengelige på sameiermøtet.

   Blir sameiermøte som skal holdes etter loven, vedtekter eller vedtak i
   sameiermøte ikke innkalt, kan en sameier, et styremedlem eller
   forretningsfører kreve at skrifteretten snarest, og for sameiernes felles
   kostnad, innkaller til sameiermøte.
   § 13
   Saker som skal behandles på ordinært sameiermøte
   På det ordinære sameiermøtet skal disse saker behandles:
    Konstituering.
    Styrets årsberetning.
    Regnskap.
    Budsjettforslag.
    Leiepris parkeringsplasser.
    Valg av styre- og varamedlemmer, samt valgkomite.
    Andre saker som er nevnt i innkallingen.
   § 14
   Møteledelse og flertallskrav
   Sameiermøtet skal ledes av styrelederen med mindre sameiermøtet velger en
   annen møteleder, som ikke behøver være sameier.
   Med de unntak som følger av loven eller vedtektene avgjøres alle saker med
   alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet foretas
   loddtrekning.
   Det kreves minst to tredjedeler av de avgitte stemmene i sameiermøtet for
   vedtak om:
    ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten
   som etter forholdene i sameiet går utover vanlig forvaltning eller
   vedlikehold,
    omgjøring av fellesarealer til nye bruksenheter eller utvidelse av
   eksisterende bruksenheter,
    salg, kjøp, bortleie eller leie av fast eiendom, herunder seksjon i sameiet
   som tilhører eller skal tilhøre sameierne i fellesskap,
    andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går utover vanlig
   forvaltning,
    samtykke til endring av formål for bruksenheter, og til reseksjonering som
   medfører øking av det samlede stemmetall
    tiltak som har sammenheng med sameiernes bo- eller bruksinteresser og
   som går utover vanlig forvaltning og vedlikehold, når tiltaket fører med

   seg økonomisk ansvar eller utlegg for sameierne på mer enn 5 prosent av
   de årlige fellesutgiftene.
   Vedtak om salg eller bortfeste av hele eller vesentlige deler av eiendommen,
   samt vedtak som innebærer vesentlig endring av sameiets karakter, krever
   tilslutning fra samtlige sameiere.
   § 15
   Revisjon og regnskap
   Sameiets revisor velges av sameiermøtet og tjenestegjør inntil ny revisor
   velges.
   Styret skal sørge for ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel. I Sameiet
   Sandakerveien 10B må revisor være statsautorisert og regnskap og årsoppgjør
   utarbeidet etter reglene i lov om regnskapsplikt av 13. mai 1977 nr 35.
   Regnskap og revisjonsrapport fra foregående kalenderår skal legges frem på
   ordinært sameiermøte.
   § 16
   Forretningsfører
   Det hører inn under styret å ansette forretningsfører og andre funksjoner, gi
   instruks for dem, fastsette deres lønn, føre tilsyn med at de oppfyller sine
   plikter, samt si dem opp eller gi dem avskjed.
   Ansettelsen kan bare skje på oppsigelse med en oppsigelsesfrist som ikke må
   overstige seks måneder.
   § 17
   Mislighold
   Hvis en sameier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan
   styret pålegge vedkommende å selge seksjonen, jfr eierseksjonsloven § 26.
   Advarsel skal gis skriftlig og opplyse om at vesentlig mislighold gir styret rett
   til å kreve seksjonen solgt. Pålegget om salg skal gis skriftlig og opplyse om at
   seksjonen kan kreves solgt bed tvangssalg hvis pålegget ikke er etterkommet
   innen en frist som ikke skal settes kortere enn seks måneder fra pålegget er
   mottatt.
   § 18
   Fravikelse

   Medfører sameierens oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse
   av eiendommen eller er sameierens oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse
   for eiendommens øvrige brukere, kan sameiets styre kreve fravikelse av
   seksjonen etter tvangsfullbyrdelslovens kapitel 13, jfr lov om eierseksjoner §
   27.
   § 19
   Bygningsmessige arbeider
   Utskifting av vinduer og ytterdører, oppsetting av markiser, endring av
   fasadekledning, endring av utvendige farger etc, skal skje etter en samlet plan
   for hele Sandakerveien 10B, og etter forutgående godkjenning av styret.
   Tilbygg/påbygg og andre arbeider som skal meldes bygningsmyndighetene,
   må godkjennes av styret før byggemelding kan sendes. Hvis det søkes om
   endringer av ikke uvesentlig betydning for de øvrige sameiere, skal styret
   forelegge spørsmålet for sameiermøtet til avgjørelse.
   § 20
   Parkeringsplasser
   Sameiet disponerer 6 parkeringsplasser. Fordelingen av plassene gjøres av
   styret og skjer etter følgende regler:
   1. Forretningsdrivende i Sameiet Sandakerveien 10 B vil ha førsterett til å leie
   de tre parkeringsplassene utenfor forretningslokalene. Ønsker ikke
   forretningene å benytte disse vil øvrige seksjonseiere i sameiet å få
   tilbudet, før eventuelle eksterne søkere. De tre parkeringsplassene mot
   Sandakerveien leies ut til seksjonseiere, før eventuelle eksterne søkere.
   2. Parkeringsplassene blir fordelt etter ansiennitet dvs. egen eiertid.
   3. Leietiden kan avtales til inntil 2 år av gangen. Leier kan etter endt
   leieperiode søke om ny leieperiode, men stiller da bak eventuelle nye
   søkere.
   4. Leieprisen bestemmes på årsmøtet.
   5. Søknad om å få leie plass sendes styret fortløpende etter at ledige plasser
   er annonsert ved informasjonsoppslag.

   § 21
   Sykkelparkering
   Sykler skal plasseres i stativ på gårdsplass eller i sykkelbod i kjeller. Hver
   leilighet kan ha inntil to sykler på disse stedene. Dersom beboerne i en
   leilighet har flere sykler må disse oppbevares i bod tilhørende leilighet.
   Dispensasjon fra denne regelen gjelder for barnesykler og kan gis av styret.
   § 22
   Vaske og oppvaskmaskiner
   Alle vaske- og oppvaskemaskiner som benyttes i leilighetene må være
   tilknytet fast opplegg for både vanntilførsel og vannavløp. Der vannskader
   oppstår og så ikke er tilfelle tilfaller egenandelen på forsikringen eier av
   leiligheten der vannskaden oppsto.
   § 23
   Endringer i vedtektene
   Endringer i sameiets vedtekter kan besluttes av sameiermøtet med minst to
   tredjedeler av de avgitte stemmer.
   § 24
   Habilitetsregler for sameiermøte og styre
   Ingen kan som sameier eller fullmektig eller ved fullmektig delta i noen
   avstemming på sameiermøte om rettshandel ovenfor seg selv eller om eget
   ansvar, eller om pålegg om salg eller fravikelse av egen seksjon. Heller ikke
   kan noen delta i avstemming om slike saker ovenfor tredjemann dersom man
   har en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken.
   Styremedlem eller forretningsfører må ikke delta i behandlingen eller
   avgjørelser av noe spørsmål som vedkommende har en fremtredene personlig
   eller økonomisk særinteresse i.
   § 25
   Husordensregler
   Beboerne plikter å følge de husordensregler som til enhver tid er fastsatt, og
   er innforstått med at brudd på disse anses som brudd på sameiernes
   forpliktelser ovenfor sameiet.

   § 26
   Forholdet til lov om eierseksjoner
   For så vidt ikke annet følger av disse vedtekter, gjelder reglene i Lov om
   eierseksjoner (eierseksjonsloven) (DATO: LOV-1997-05-23-31)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *